โพสต์เมื่อ 4 มิ.ย. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#โควิดไม่สามารถหยุดความคิดผู้นำคนพิการได้
ประชุมคณกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบ ZOOM Meeting
วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น.
กรรมการเข้าร่วมประชุม
1. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคม /ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานฝ่ายวิสาหกิจเพื่อสังคม
2. นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1 และนายทะเบียน
3. นายศุภชีพ ดิษเทศ อุปนายกคนที่ 2 และเลขาธิการ
4. นายวิทยุต บุนนาค อุปนายกคนที่ 3 และประธานฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและภาษา
5. นายเอกกมล แพทยานันท์ อุปนายกคนที่ 4 และประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อุปนายกคนที่ 5 และเหรัญญิก
7. นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
8. นางอรุณี ลิ้มมณี ประธานฝ่ายเด็ก เยาวชนสตรี และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
9. นายภัทรพันธุ์ กฤษณา ประธานฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
10. นายกานต์ อรรถยุกติ กรรมการ
11. นางพัชรี มีเย็น กรรมการ
12. นางอัญชลี แก้วฝ่ายนอก ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
13. นายวิเชียร หัสถาดล ประธานฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
14. นางวาสนา สำลีรัตน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ
15. นายไพโรจน์ เจริญวัฒนาศิริ กรรมการ
16. นายสันติ โกสิยานุภาพ ประธานฝ่ายกีฬาและการท่องเที่ยว
17. นายพิชัย สีมามหรรณพ กรรมการ
18. นางจินตนา รุ่งเรืองวงศ์ กรรมการ
19. นางสาวเทวิกา วงษ์ยาทัน กรรมการ
20. นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ประธานฝ่ายส่งเสริมอาชีพและการจ้างงาน #WeAreHuman #เราก็คน
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด