สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมหรือองค์กร ใน เขตบางเขน
เปิดจนถึง 17:00 วันนี้
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

#กิจกรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกๆของท่านให้มีการทำกิจกรรมทำในช่วงที่การระบาดของโควิด 19 ยังระบาดอยู่

ช่องการรับชมและติดต่อต่างๆ
เ...

อ่านเพิ่มเติม

👏👏พาน้องๆ จ้างงาน ม.33 ทำ csr (corporate social responsibility )
ไปทำงานนอกสถานที่ช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
ให้รู้จักแบ่งปั่น เรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างสามัคคีกลมเกลียว
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษพาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
👉ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

#แสดงความยินดีและติดตามการอบรมคอมพิวเตอร์คนพิการ 20,000 คน

คณะผู้บริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเทศแห่งประเทศไทย เข้าแสดงความยินดี
กับนายต่อพงศ์ เสลานนท์ กรรมการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในฐานะที่เป็นคนพิการทางด้านสายตาที่สามารถเข้ามาบริหารที่ กสทช.

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ศ....

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกๆของท่านให้มีการทำกิจกรรมทำในช่วงที่การระบาดของโควิด 19 ยังระบาดอยู่

ช่องการรับชมและติดต่อต่างๆ
เ...

อ่านเพิ่มเติม

#เริ่มแล้ว
#โครงการแพมเพิสเพื่อคนพิการทางสติปัญญา
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างบริษัทอินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลายส์ จำกัด กับบริษัทโอวาทโปแอนด์ควิก จำกัดได้มองเห็นความ
ต้องการสำหรับคพิการทางสติปัญญาที่มีความจำเป็นที่ต้องการใช้แพมเพิส
ซึ่งแพมเพิสนี้สามารถชักได้และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผ...

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกๆของท่านให้มีการทำกิจกรรมทำในช่วงที่การระบาดของโควิด 19 ยังระบาดอยู่

ช่องการรับชมและติดต่อต่างๆ
เ...

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกๆของท่านให้มีการทำกิจกรรมทำในช่วงที่การระบาดของโควิด 19 ยังระบาดอยู่

ช่องการรับชมและติดต่อต่างๆ
เ...

อ่านเพิ่มเติม

👨‍🎓👨‍🎓 #ใครอยากเรียนต้องได้เรียนโอกาศดีๆมีมาอีกแล้วสำหรับคนพิการ เนื่องด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักร ได้จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระด...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการจ้างงาน ตามมาตรา 33, 35 ปี2565 และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของภาคธุรกิจ
ในวันที่ 22 เมษายน​ 2565 ( วันศุกร์ )
ณ. โรงแรมดีวาลักซ์รีสอร์ท แอนด์ สปา
88 หมู่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570


ข้อความรับรอง

6 เดือนที่แล้ว
ทำงานในสมาคมมา2ปีแล้วค่ะได้ประการณ์และได้มีงานทำช่วยเหลือในครอบครัวลูกพิการด้านสติปัญาและด้านพัฒการ สมาคมได้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
- aree b
6 เดือนที่แล้ว
เป็นสถานที่ให้การเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีความเป็นกันเองดีใจมากที่ได้มาอยู่ในสมาคม.
- Kannika V
5 เดือนที่แล้ว
เป็นสถานศึกษาที่เข้าใจในปัญหาของเกแต่ละคน ดีมากๆครับ
- อุทัย น
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
49
6 ซอย รามอินทรา 8
แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
ไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–17:00
อ.:8:00–17:00
พ.:8:00–17:00
พฤ.:8:00–17:00
ศ.:8:00–17:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด